Кон почеток
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Избери променлива

Хармонизиран индекс на трошоците на живот, по месеци

Избери променливи

Елвидина Луковиќ elvidina.lukovic@stat.gov.mk
25.6.2024
индекс
07.3.2019
Државен завод за статистика
ES05M19
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Задолжително
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005М01 , 2005М02 , 2005М03 ,

Селектирани 1 Вкупно 233

Задолжително

Селектирани 0 Вкупно 2

Задолжително
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 Вкупно , 01 Храна и безалкохолни пијалаци , 02 Алкохолни пијалаци, тутун и наркотици ,

Селектирани 0 Вкупно 13

Број на селектирани податочни ќелии е:
(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони

Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Дополнителни информации:

Хармонизираниот индекс на трошоци на живот (ХИЦП) ги мери промените на цените на стоките и услугите за широка потрошувачка. ХИЦП е споредлива мерка на инфлација во земјите-членки на ЕУ. Се пресметува според хармонизиран пристап и единствен сет на дефиниции за земјите-членки на ЕУ. ХИЦП, исто како и индексот на трошоци на живот, ја мери вкупната релативна промена на цените на стоките и услугите, но тие се разликуваат во опфатот на домаќинствата. ХИЦП ги покрива трошоците на финалната монетарната потрошувачка на сите домаќинства на територијата на земјата, вклучувајќи ги и институционалните и странските, додека индексот на трошоци на живот - потрошувачката на резидентните (домашни) домаќинства. Пондерите за ХИЦП се направени според барањата на Регулативата (ЕУ) бр. 1114/2010 и Регулативата на Европската Комисија (ЕУ) бр. 1688/98. Пондерите на ХИЦП ја одразуваат структурата на финалната монетарната потрошувачка на домаќинствата - домашен концепт.
Националните сметки се главен извор на податоци за пондерите за ХИЦП на највисоко ниво на агрегација. ХИЦП во годината t се пресметува со пондери од годината t-2.