Превезена стока во товарниот патен превоз, по години, по видови, во илјади тони
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Производи Select at least one value

Вкупно 21 Селектирани

Пребарај

година Select at least one value

Вкупно 18 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор: Државен завод за статистика
Производи
Превезена стока-вкупно
Според Транспортната класификација на стоки НСТ

Информација

Единица
Тони
Контакт
Марија Трифуновска; marija.trifunovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
29.11.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES040M17