Показатели од половите статистики во Република Македонија
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Показател Select at least one value

Вкупно 70 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 21 Селектирани

Пребарај

Пол Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор: Државен завод за статистика
... Не се располага со податок
- Нема појава
Показател
Живородени
Податоците се прикажани и пресметани во согласност со новата методологија (вклучени се само настаните случени во земјата)
Умрени
Податоците се прикажани и пресметани во согласност со новата методологија (вклучени се само настаните случени во земјата)
Просечна возраст на умрените
Податоците се прикажани и пресметани во согласност со новата методологија (вклучени се само настаните случени во земјата)
Стапка на морталитет
Податоците се прикажани и пресметани во согласност со новата методологија (вклучени се само настаните случени во земјата)
Просечна возраст при склучување на прв брак
Податоците се прикажани и пресметани во согласност со новата методологија (вклучени се само настаните случени во земјата)
Очекувано траење на животот при раѓање
Податоците се прикажани и пресметани во согласност со новата методологија (вклучени се само настаните случени во земјата)
Стапка на смртност кај доенчињата
Податоците се прикажани и пресметани во согласност со новата методологија (вклучени се само настаните случени во земјата)
Стапки на морталитет (на 10000 население) од болести на циркулаторниот систем
Податоците се прикажани и пресметани во согласност со новата методологија (вклучени се само настаните случени во земјата)
Стапки на морталитет (на 10000 население) од неоплазми
Податоците се прикажани и пресметани согласно со новата методологија (вклученисе само настаните случени во земјата)
Стапки на морталитет (на 10000 население) од ендокрини, нутритивни и метабoлни болести
Податоците се прикажани и пресметани согласно со новата методологија (вклучени се само настаните случени во земјата)
Стапки на морталитет (на 10000 население) од болести на респираторниот систем
Податоците се прикажани и пресметани согласно со новата методологија (вклучени се само настаните случени во земјата)
Стапки на морталитет (на 10000 население) од насилна смрт
Податоците се прикажани и пресметани согласно со новата методологија (вклучени се само настаните случени во земјата)
Население на возраст од 15 години и повеќе без образование и со некомплетно основно образование (структура)
Попис на населението, домаќинствата и становите, 2002
Население на возраст од 15 години и повеќе со завршено основно образование (структура)
Попис на населението, домаќинствата и становите, 2002
Население на возраст од 15 години и повеќе се уште во процесот на основно образование (структура)
Попис на населението, домаќинствата и становите, 2002
Население на возраст од 15 години и повеќе со завршено средно образование (структура)
Попис на населението, домаќинствата и становите, 2002
Население на возраст од 15 години и повеќе со завршено више и високо образование (структура)
Попис на населението, домаќинствата и становите, 2002
Писмено население на возраст од 10 години и повеќе (структура)
Попис на населението, домаќинствата и становите, 2002
Неписмено население на возраст од 10 години и повеќе (структура)
Попис на населението, домаќинствата и становите, 2002
Запишани ученици во основно образование
Податоците се однесуваат на редовните основни и средни училишта
Запишани ученици во средно образование
Податоците се однесуваат на редовните основни и средни училишта
Број на ученици кои запишале I година средно образование
Податоците се однесуваат на редовните основни и средни училишта
Наставници во основното образование
Податоците се однесуваат на редовните основни и средни училишта
Наставници во средното образование
Податоците се однесуваат на редовните основни и средни училишта
Број на ученици кои првпат се запишале во I година високо образование, државјани на РМ
Бројот на запишани студенти во 2009 година не ги содржи податоците од Државниот универзитет Тетово. Во предвидениот временски рок бараните податоци не беа доставени.
Корисници на интернет (15 - 74), во (%)
Податоците до 2015 година се однесуваат на возрасна група 15 – 54, во (%)
Вработени во секторот Хотели и ресторани
Од 2011 е воведена новата класификација НКД РЕВ 2, според која се сменети имињата на секторите: ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ СО ХРАНА
Вработени во секторот Трговија
Од 2011, според новата класификација НКД РЕВ 2: ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И ТРГОВИЈА НА МАЛО; ПОПРАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И МОТОЦИКЛИ
Деца во јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки
Состојба 30 септември (2000, 2001, ......)
Ученици-студенти сместени во домови-интернати
Состојба 31 март (1999/2000=2000, 2000/2001=2001, ......)

Информација

Единица
Број, структура
Последно ажурирање
25.05.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
DS039M16