Кон почеток
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Избери променлива

Број на проекти и приход остварен за завршени и незаршени истражувачки проекти според социоекономската цел и секторот на извршување

Избери променливи

Киро Трајковски, kiro.trajkovski@stat.gov.mk
13.12.2023
Број
17.11.2020
Државен завод за статистика
DS076M20
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Задолжително

Селектирани 0 Вкупно 5

Задолжително
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Вкупно , Истражување и експлотација на земјата , Животна средина ,

Селектирани 0 Вкупно 14

Задолжително

Селектирани 1 Вкупно 4

Задолжително

Селектирани 0 Вкупно 4

Задолжително

Селектирани 0 Вкупно 2

Број на селектирани податочни ќелии е:
(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони

Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Дополнителни информации:

Методолошки објаснувања Користени симболи Извор: Државен завод за статистика
Во илјади денари