Индекси на индустриското производство, претходна година = 100, месечни
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Година Select at least one value

Вкупно 12 Селектирани

Пребарај

Сектори/Оддели/Главни индустриски групи Select at least one value

Вкупно 37 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 13 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Користени симболи
Извор: Државен завод застатистика
Сектори/Оддели/Главни индустриски групи
26-Производство на компјутерски, електронски и оптички производи
Одделот 26 - Производство на компјутерски, електронски и оптички производи е вклучен за првпат во Индексот на индустриското производство од 2016 година
Година: 2014 , Сектори/Оддели/Главни индустриски групи: 29 Производство на моторни возила, приколки и полуприколки , Месец: Април
Индексот е над 1000
Година: 2014 , Сектори/Оддели/Главни индустриски групи: 29 Производство на моторни возила, приколки и полуприколки , Месец: Мај
Индексот е над 1000
Година: 2014 , Сектори/Оддели/Главни индустриски групи: 29 Производство на моторни возила, приколки и полуприколки , Месец: јуни
Индексот е над 1000
Година: 2022 , Сектори/Оддели/Главни индустриски групи: Вкупно , Месец: јуни
коригиран податок
Година: 2022 , Сектори/Оддели/Главни индустриски групи: Нетрајни производи за широка потрошувачка , Месец: јуни
коригиран податок
Година: 2022 , Сектори/Оддели/Главни индустриски групи: В Преработувачка индустрија , Месец: јуни
коригиран податок
Година: 2022 , Сектори/Оддели/Главни индустриски групи: 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи) , Месец: јуни
коригиран податок

Информација

Единица
индекс, претходна година =100
Контакт
Зоран Станојковски; zoran.stanojkovski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
30.12.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES090M16