Индекси на индустриското производство, на просек 2015 година, месечни
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Индустриско производство според НКД Рев.2 Select at least one value

Вкупно 37 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 275 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Базна година 2015=100
Индустриско производство според НКД Рев.2
Вкупно
*
26-Производство на компјутерски, електронски и оптички производи
Одделот 26 - Производство на компјутерски, електронски и оптички производи е вклучен за првпат во Индексот на индустриското производство од 2016 година
Индустриско производство според НКД Рев.2: Вкупно , Месец: 2022M06
коригиран податок
Индустриско производство според НКД Рев.2: Нетрајни производи за широка потрошувачка , Месец: 2022M06
коригиран податок
Индустриско производство според НКД Рев.2: В-Преработувачка индустрија , Месец: 2022M06
коригиран податок
Индустриско производство според НКД Рев.2: 18-Печатење и продукција на снимени медиуми (записи) , Месец: 2022M06
коригиран податок

Информација

Единица
индекс, 2015=100
Контакт
Зоран Станојковски; zoran.stanojkovski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
30.12.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES086M16