Учество на енергентите во вкупното бруто-производство на електрична енергија, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Енергент Select at least one value

Вкупно 6 Селектирани

Пребарај

Година и месец Select at least one value

Вкупно 131 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Претходни податоци
Енергент
Природен гас [000 nm3]
Во месеците кога комбинираните централи произведуваат електрична енергија опфатена е вкупната количина на потрошен природен гас за производство на топлинска и електрична енергија.
Природен гас [GJ]
За конверзија е употребена бруто калорична вредност до 2012 година и нето калорична вредност во наредните години

Информација

Единица
ton; GJ; 000nm3
Контакт
Стојна Манева; stojna.maneva@stat.gov.mk
Ѓурѓица Милошевска; gjurgica.milosevska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
26.01.2023
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES056M16