Меѓународен превоз на патници со автобуси, број, по тримесечје
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Варијабла Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај

Година/тримесечје Select at least one value

Вкупно 27 Селектирани

Пребарај

Земја Select at least one value

Вкупно 28 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
број
Контакт
Татјана Стојановска, tatjana.stojanovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
22.11.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES215M16