Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по региони, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Зeмја на припадност Select at least one value

Вкупно 51 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 12 Селектирани

Пребарај

Регион Select at least one value

Вкупно 8 Селектирани

Пребарај

Туристи/Ноќевања Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Број
Контакт
Златко Мирчевски, zlatko.mircevski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
22.04.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES300E16