Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Зeмја на припадност Select at least one value

Вкупно 57 Селектирани

Пребарај

Година/месец Select at least one value

Вкупно 147 Селектирани

Пребарај

Туристи/Ноќевања Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Број
Контакт
Златко Мирчевски, zlatko.mircevski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
16.05.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES299M16