Tip on how to mark in a list box


НЕ Е ЗАВРШЕНО Најмалку еден ред во секоја листа треба да биде избран за да се прикаже резултат за секоја варијабла. Кога сакате да видите една или неколку варијабли, облежете ги само нив. N.B. За да откажете маркирањето, притиснете го копчето CTRL а притиснете на копчето од глувчето на текстот. За да ги селектирате сите линии во листата: обележете ја првата линија во листата. Потоа притиснете на копчињата SHIFT и END истовремено. За да селектирате/откажете маркирана линија во листата: - Притиснете на копчето CTRL и притиснете со левото копче од од глувчето на селектираната линија истовремено. За да селектирате повеќе од една линија во листата: Обележете ги линиите во редот со притискање на левото копче од глувчето и влечете преку потребните линии. Или, маркирајте ја првата линија во вашата листа и потоа притиснете на копчето SHIFT во исто време како го пуштате или притискате копчињата со стрелки на тастатурата. ........