Население на Република Македонија според изјаснувањето за етничката припадност, по населени места, според пописите на население 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 1994 и 2002 година (согласно територијалната организација од 1996 година)
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Населено место / Општина во година на попис/ Година на попис (Голем сет на вредности) Select at least one value

Вкупно 14 360 Селектирани

Има повеќе од 600 вредности и затоа не се прикажани автоматски. Користете ја функцијата Пребарај за да изберете вредности
Изјаснување за етничка припадност Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор: Државен завод за статистика
1) Податоците за населеното место Колонија Идризово, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 1994 година, се вклучени во податоците за населеното место Идризово.
2) Податоците за населените места Инџиково, Маџари, дел од Населба Гоце Делчев, Синѓелиќ, Смиљковци, Стајковци и Трубарево, согласно важечката тероторијална организација за време на Пописот од 1971 година се вклучени во податоците за населеното место Скопје-град, а согласно важечката територијална организација за време на пописите од 1981, 1991 и 1994 година, во податоците за делот од градот Скопје кој n припаѓаше на општина Гази Баба.
3) Податоците за населеното место Јурумлери, во Пописот од 1994 година ги вклучуваат и податоците за дел од населеното место Населба Гоце Делчев.
4) Во Пописот од 1991 година, во населените места: Страчинци, Љуботен, Арачиново, Грушино, Мојанци, Орланци, Боговиње, Жеровјане, Пирок, Милетино, Радиовце, Теново, Челопек, Горно Јаболчиште, Велешта, Горно Татеши, Долно Татеши, Врапчиште, Топлица, Вруток, Долно Јеловце, Здуње, Речане, Балин Дол, Беловиште, Гостивар, Дебреше, Мало Турчане, Чајле, Баниште, Дебар, Кривци, Селокуќи, Хаме, Делогожди, Корошишта, Ливада, Мислодежда, Ново Село (Делогожди), Горна Бањица, Долна Бањица, Симница, Долна Лешница, Желино, Озормиште, Требош, Бачишта, Букојчани, Горно Строгомиште, Зајас, Колари, Лешница, Палиград, Смесница, Копанце, Шемшево, Горно Палчиште, Долно Палчиште, Камењане, Кичево, Долно Свиларе, Кондово, Радуша, Рудник Радуша, Бедиње, Горно Коњаре, Д`лга, Куманово, Лопате, Романовце, Сопот, Табановце, Черкези, Белановце, Матејче, Никуштак, Опае, Ропалце, Жужње, Нистрово, Сенце, Тануше, Добри Дол, Калиште, Неготино-Полошко, Сенокос, Бериково, Гарани, Јагол, Ново Село (Осломеј), Поповјани, Премка, Србица, Стрелци, Туин, Шутово, Охрид, Ќојлија, Арнакија, Буковиќ, Грчец, Крушопек, Ласкарци, Љубин, Семениште, Барово, Јаболци, Биџево, Долна Белица, Заграчани, Калишта, Радолишта, Струга, Батинци, Вртекица, Морани, Студеничани, Глоѓи, Доброште, Непроштено, Пршовце, Слатино, Теарце, Голема Речица, Лавце, Мала Речица, Сараќино, Тетово, Баланци, Форино, Чегране, Џепиште, Гајре, Лисец, Скопје дел - Гази Баба, Скопје дел Карпош, Скопје дел - Центар и Скопје дел - Чаир, дел од жителите не прифатија да замат учество (го бојкотираа) во Пописот.
5) Податоците за населените места Волково, Ново Село, Оризари, Бардовци, Влае, Горно Нерези, Долно Нерези и Злокуќани, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1971 година се вклучени во податоците од населеното место Скопје-град, а согласно важечката територијална организација за време на пописите од 1981, 1991 и 1994 година, во податоците за делот од градот Скопје кој n припаѓаше на општина Карпош.
6) Населеното место Волково, согласно важечките територијални организации од пописите во 1948, 1953, 1961 и 1971 година, го носи називот Вучидол.
7) Во пописот од 1991 година, во населените места: Грачани, Никиштане, Ново Село (Боговиње), Раковец, Селце Кеч, Гургурница, Долно Јаболчиште, Клуковец, Добовјани, Врановци, Јажинце, Орашје, Равен, Спас, Богојци, Поум, Џепин, Долна Ѓоновица, Горна Лешница, Групчин, Добарце, Копачин Дол, Ларце, Мерово, Ново Село (Желино), Палатица, Рогле, Седларево, Стримница, Церово, Чифлик (Желино), Грешница, Длапкин Дол, Долно Строгомиште, Колибари, Речани - Зајаско, Вражале, Горно Седларце, Новаќе, Синичане, Мамудовци, Трапчин Дол, Горно Свиларе, Дворце, Рашче, Алашевце, Ваксинце, Виштица, Глажња, Гошинце, Злокуќане, Извор (Липково), Липково, Лојане, Оризари, Отља, Р’нковце, Руница, Слупчане, Стрима, Бибај, Богдево, Грекај, Нивиште, Орќуше, Рибница, Горјане, Градец, Ѓурѓевиште, Ломница, Арангел, Жубрино, Папрадиште, Ќафа, Црвивци, Бојане, Копаница, Паничари, Раовиќ, Чајлане, Патишка Река, Света Петка, Чифлик (Сопиште), Лакавица, Падалиште, Србиново, Страјане, Трново, Франгово, Шум, Алдинци, Горно Количани, Драчевица, Рамни Габер, Црвена Вода, Црн Врв, Нераште, Вејце, Селце, Корито, Блаце, Брест, Танушевци, Ѓермо, Порој, Бозовце, Бродец, Вешала и Шипковица, целото население не прифати да земе учество (го бојкотираше) во Пописот.
8) Податоците за населените места Горно Лисиче, Долно Лисиче, Населба Драчево и Село Драчево, согласно важечката територијална организација на Пописот од 1971 година се вклучени во податоците за населеното место Скопје-град, а согласно важечката територијална организација за време на пописите од 1981, 1991 и 1994 година, во податоците за делот од градот Скопје кој n припаѓаше на општина Кисела Вода.
9) Податоците за населените Бутел, Визбегово, Горно Оризари и Долно Оризари, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1971 година се вклучени во податоците за населеното место Скопје-град, а согласно важечката територијална организација за време на пописите од 1981, 1991 и 1994 година, во податоците за делот од градот Скопје кој n припаѓаше на општина Чаир.
10) Податоците за населеното место Долно Средоречие, согласно важечките територијални организации, во пописите од 1953 и 1961 година, се вклучени во податоците за населеното место Горно Средоречие.
11) Податоците за населеното место Горно Егри, согласно важечките територијани организации, во пописите од 1948, 1953 и 1961 година, се вклучени во податоците за населеното место Средно Егри.
12) Податоците за населеното место Бабуна, согласно важечките територијални организации, во пописите од 1948 и 1953 година, се вклучени во податоците за населеното место Велес (тогаш Титов Велес).
13) Податоците за населеното место Долно Оризари, согласно важечките територијални организации, во пописите од 1953 и 1961 година, се вклучени во податоците за населеното место Горно Оризари.
14) Податоците за населеното место Превалец, согласно важечките територијални организации, во пописите од 1948, 1953 и 1961 година, се вклучени во податоците за населеното место Велес (тогаш Титов Велес).
15) Податоците за населеното место Тоска, согласно важечките територијални организации, во пописите од 1953 и 1961 година, се вклучени во податоците за населеното место Горно Татеши.
16) Податоците за населеното место Крушево (Виница), согласно важечката територијална организација, во Пописот од 1948 година, се вклучени во податоците за населеното место Драгобраште.
17) Податоците за вкупното население во Пописот од 1994 година за населените места: Баниште, Горно Косоврасти, Дебар, Кривци, Отишани, Оџовци, Селокуќи, Спас, Хаме и Џепиште претставуваат збир на фактички попишаното и проценетото население.
18) Податоците за населеното место Трнаниќ, согласно важечката територијална организација, во пописите од 1948, 1953 и 1961 година се вклучени во податоците за населеното место Бомово.
19) Податоците за населеното место Власиќи, согласно важечката територијална организација, во пописите од 1948, 1953 и 1961 година се вклучени во податоците за населеното место Голем Папрадник.
20) Податоците за населените места Оџовци, Бајрамовци и Црно Боци, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1948, 1953 и 1961 година, се вклучени во податоците за населеното место Баланци.
21) Податоците за населените места Косово Дабје, Полето и Чифлик, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1948 година, се вклучени во податоците за населеното место Делчево.
22) Податоците за населеното место Очипала, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1948 година, се вклучени во податоците за населеното место Киселица.
23) Податоците за населеното место Горна Ѓоновица, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1953 година, се вклучени во податоците за населеното место Долна Ѓоновица.
24) Податоците од населеното место Жабјани, согласно вежечките територијални организации за време на пописите од 1953 и 1961 година, се вклучени во податоците за населеното место Ропотово.
25) Податоците од населеното место Долна Душегубица, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1948, 1953 и 1961 година, се вклучени во податоците за населеното место Горна Душегубица.
26) Податоците од населеното место Нов Караорман, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1948 година, се вклучени во податоците за населеното место Стар Караорман.
27) Податоците од населеното место Рудник Радуша, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1953 година, се вклучени во податоците за населеното место Радуша.
28) Податоците од населените места Мајден и Р’жаново, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1953 и 1961 година, се вклучени во податоците за населеното место Рожден.
29) Населеното место Карпош не постоело за време на пописите од 1948, 1953, 1961 и 1971 година. Како населено место е формирано во 1977 година.
30) Податоците за населеното место Маврови Анови, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1953 година, се содржани во податоците за населеното место Маврово.
31) Податоците за населеното место Старо Село, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1953 година, се содржани во податоците за населеното место Долни Манастирец.
32) Населеното место Јаношево не постоело за време на пописите од 1948, 1953 и 1961 година. Како населено место е формирано во 1971 година.
33) Податоците за населеното место Шеоба, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1953 година, се содржани во податоците за населеното место Џидимирци.
34) Населеното место Самоилово не постоело за време на пописите од 1948, 1953, 1961 и 1971 година. како населено место е формирано во 1977 година.
35) Податоците за населеното место Рача, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 1994 година, се содржани во податоците за населеното место Велестово.
36) Податоците за населените места Долно Коњско и Населба Исток, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 1994 година, се содржани во податоците за населеното место Коњско.
37) Податоците за населените места Елешец и Лагадин, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 1994 година, се содржани во податоците за населеното место Елшани.
38) Податоците за населеното место Свети Стефан, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 1994 година, се содржани во податоците за населеното место Шипокно.
39) Податоците за населеното место Индустриска Населба, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1948 и 1953 година, се содржани во податоците за населеното место Пробиштип.
40) Податоците за населеното место Ковач, согласно важечката територијална организација од 1948 година, се вклучени во податоците за населеното место Самоков.
41) Податоците за населените места Глумово, Матка, Сарај и Шишево, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1971, 1981, 1991 и 1994 година, се вклучени во податоците за делот од градот Скопје кој припаѓаше на општина Карпош.
42) Податоците за населеното место Петалино, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 1994 година, се вклучени во податоците за населеното место Груништа.
43) Податоците за населеното место Зовиќ 2, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 1994 година, се вклучени во податоците за населеното место Зовиќ 1.
44) Податоците за населеното место Шум, согласно важечките територијални организации за време на пописите од 1953 и 1961 година, се вклучени во податоците за населеното место Заграчани.
45) Податоците за населеното место Лавце, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1948 година, се вклучени во податоците за населеното место Тетово.
46) Населеното место Центар Жупа не постоело за време на пописите од 1948, 1953, 1961, 1971 и 1981 година. Како населено место е формирано подоцна.
47) Податоците за населеното место Скандалци, согласно важечката територијална организација за време на Пописот од 1948 година, се вклучени во податоците за населеното место Црешка.
48) Населеното место Три Чешми не постоело за време на Пописот од 1948 година. Како населено место е формирано подоцна.
49) Во пописите од 1948 и 1953 година, согласно важечката територијална организација, градот Скопје не беше поделен на составни делови (посебни територијални единици).
50) Во Пописот од 1961 година, согласно важечката територијална организација, градот Скопје беше поделен на четири општини (Идадија, Кисела Вода, Саат Кула и Кале).
51) Во Пописот од 1971 година, иако градот Скопје, согласно важечката територијална организација беше поделен по општини, во публикуваните податоци, дадени се само сумари за градот во целина а не и по одделните негови делови.
52) Во пописите од 1981, 1991 и 1994 година, согласно важечката територијална организација, градот Скопје беше поделен на пет општини (Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир).
53) Во Пописот од 2002 година, согласно важечката територијална организација, градот беше поделен на седум општини (Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода Центар, Чаир и Шуто Оризари).
54) Во пописите од 1948, 1953 и 1961 година, населеното место Ѓорче Петров егзистира како посебно населено место кое не е во состав на градот Скопје. Во пописите од 1971, 1981, 1991, 1994 и 2002 година, населеното место Ѓорче Петров повеќе не постои како посебно населено место, туку претставува составен дел на градот Скопје, кој во пописите од 1941, 1991 и 1994 година е во делот на градот кој припаѓа на општина Карпош, а во пописот од 2002 година, во делот на градот кој припаѓа на општина Ѓорче Петров.
55) Волково (Ѓорче Петров)
56) Ново Село (Ѓорче Петров)
57) Оризари (Ѓорче Петров)
58) Орман (Ѓорче Петров)
59) Злокуќани (Карпош)
60) Љуботен (Чаир)
61) Горно Оризари (Шуто Оризари)
62) Долно Оризари (Шуто Оризари)
63) Мојанци (Арачиново)
64) Орланци (Арачиново)
65) Врбјани (Белчишта)
66) Годивје (Белчишта)
67) Ново село (Белчишта)
68) Слатино (Белчишта)
69) Црвена Вода (Белчишта)
70) Двориште (Берово)
71) Бистрица (Бистрица)
72) Злокуќани (Бистрица)
73) Брусник (Битола)
74) Горно Оризари (Битола)
75) Долно Оризари (Битола)
76) Лавци (Битола)
77) Раштани (Битола)
78) Трново (Битола)
79) Ѓавато (Богданци)
80) Ново село (Боговиње)
81) Раковец (Боговиње)
82) Бистрица (Богомила)
83) Нежилово (Богомила)
84) Папрадиште (Богомила)
85) Црешнево (Богомила)
86) Радово (Босилово)
87) Робово (Босилово)
88) Сарај (Босилово)
89) Блаце (Брвеница)
90) Волковија (Брвеница)
91) Челопек (Брвеница)
92) Градец (Валандово)
93) Пиперово (Василево)
94) Сушево (Василево)
95) Горно Оризари (Велес)
96) Долно Оризари (Велес)
97) Дреново (Велес)
98) Ново Село (Велес)
99) Раштани (Велес)
100) Сопот (Велес)
101) Џидимирци (Велес)
102) Градец (Виница)
103) Крушево (Виница)
104) Крушевица (Витолиште)
105) Пештани (Витолиште)
106) Крушица (Вранештица)
107) Орланци (Вранештица)
108) Зубовце (Врапчиште)
109) Ново Село (Врапчиште)
110) Топлица (Врапчиште)
111) Беловиште (Вратница)
112) Старо Село (Вратница)
113) Здуње (Вруток)
114) Лешница (Вруток)
115) Речане (Вруток)
116) Беловиште (Гостивар)
117) Двориште (Градско)
118) Ново село (Делогожди)
119) Габрово (Делчево)
120) Киселица (Делчево)
121) Чифлик (Делчево)
122) Барово (Демир Капија)
123) Драчевица (Демир Капија)
124) Дрен (Демир Капија)
125) Чифлик (Демир Капија)
126) Ново Село (Демир Хисар)
127) Слепче (Демир Хисар)
128) Суводол (Демир Хисар)
129) Алинци (Добрушево)
130) Црничани (Добрушево)
131) Сушица (Долна Бањица)
132) Новоселани (Долнени)
133) Сенокос (Долнени)
134) Слепче (Долнени)
135) Белица (Другово)
136) Извор (Другово)
137) Подвис (Другово)
138) Луковица (Желино)
139) Ново Село (Желино)
140) Церово (Желино)
141) Чифлик (Желино)
142) Подвис (Житоше)
143) Грешница (Зајас)
144) Лешница (Зајас)
145) Ново Село (Зелениково)
146) Извор (Извор)
147) Дреново (Кавадарци)
148) Сопот (Кавадарци)
149) Калаузлија (Карбинци)
150) Козјак (Карбинци)
151) Прналија (Карбинци)
152) Осој (Кичево)
153) Раштани (Кичево)
154) Дренок (Клечевце)
155) Зубовце (Клечевце)
156) Р’жаново (Конопиште)
157) Речица (Косел)
158) Мојанци (Кочани)
159) Куново (Кратово)
160) Луково (Кратово)
161) Нежилово (Кратово)
162) Градец (Крива Паланка)
163) Длабочица (Крива Паланка)
164) Киселица (Крива Паланка)
165) Осиче (Крива Паланка)
166) Трново (Крива Паланка)
167) Врбјани (Кривогаштани)
168) Годивје (Кривогаштани)
169) Крушево (Крушево)
170) Селце (Крушево)
171) Лопатица (Кукуречани)
172) Ново Село (куманово)
173) Речица (Куманово)
174) Сопот (Куманово)
175) Сушево (Куманово)
176) Извор (Липково)
177) Оризари (Липково)
178) Дренок (Липково)
179) Луково (Липково)
180) Р’жаново (Липково)
181) Бродец (Маврови Анови)
182) Волковија (Маврови Анови)
183) Ново Село (Маврови Анови)
184) Церово (Маврови Анови)
185) Костин Дол (Македонска Каменица)
186) Луковица (Македонска Каменица)
187) Горно Крушје (Македонски Брод)
188) Грешница (Макиедонски Брод)
189) Дреново (Македонски Брод)
190) Ореовец (Македонски Брод)
191) Старо Село (Македонски Брод)
192) Суводол (Македонски Брод)
193) Тополница (Македонски Брод)
194) Црешнево (Македонски Брод)
195) Горенци (Мешеишта)
196) Габрово (Миравци)
197) Новоселани (Могила)
198) Брусник (Неготино)
199) Џидимирци (Неготино)
200) Градец (Неготино Полошко)
201) Добри Дол (Неготино Полошко)
202) Сенокос (Неготино Полошко)
203) Ново Село (Новаци)
204) Рибарци (Новаци)
205) Суводол (Новаци)
206) Габрово (Ново Село)
207) Ново Село (Ново Село)
208) Сушица (Ново Село)
209) Чифлик (Облешево)
210) Костин Дол (Оризари)
211) Ново Село (Оризари)
212) Оризари (Оризари)
213) Речани (Оризари)
214) Ново Село (Осломеј)
215) Папрадиште (Осломеј)
216) Коњско (Охрид)
217) Лескоец (Охрид)
218) Orman (Охрид)
219) Пештани (Охрид)
220) Рамне (Охрид)
221) Блаце (Петровец)
222) Брезница (Петровец)
223) Сушица (Петровец)
224) Робово (Пехчево)
225) Чифлик (Пехчево)
226) Волково (Прилеп)
227) Дрен (Прилеп)
228) Ореовец (Прилеп)
229) Селце (Прилеп)
230) Топлица (Прилеп)
231) Дренок (Пробиштип)
232) Калаузлија (Радовиш)
233) Ново Село (Радовиш)
234) Прналија (Радовиш)
235) Тополница (Радовиш)
236) Шипковица (Радовиш)
237) Горно Крушје (Ресен)
238) Евла (Ресен)
239) Козјак (Ресен)
240) Коњско (Ресен)
241) Лавци (Ресен)
242) Лескоец (Ресен)
243) Крушевица (Росоман)
244) Рибарци (Росоман)
245) Трстеник (Росоман)
246) Врбјани (Росоман)
247) Осој (Ростуша)
248) Селце (Ростуша)
249) Сушица (Ростуша)
250) Белица (Самоков)
251) Брезница (Самоков)
252) Брест (Самоков)
253) Здуње (Самоков)
254) Рамне (Самоков)
255) Сушица (Самоков)
256) Сарај (Сарај)
257) Крушица (Свети Николе)
258) Макреш (Свети Николе)
259) Сопот (Свети Николе)
260) Трстеник (Свети Николе)
261) Барово (Свети Николе)
262) Добри Дол (Сопиште)
263) Чифлик (Сопиште)
264) Доленци (Сопотница)
265) Радово (Сопотница)
266) Суво Грло (Сопотница)
267) Церово (Сопотница)
268) Куново (Србиново)
269) Лакавица (Србиново)
270) Трново (Србиново)
271) Црничани (Стар Дојран)
272) Длабочица (Старо Нагоричане)
273) Макреш (Старо Нагоричане)
274) Осиче (Старо Нагоричане)
275) Челопек (Старо Нагоричане)
276) Драчевица (Студеничани)
277) Црвена Вода (Студеничани)
278) Слатино (Теарце)
279) Селце (Теарце)
280) Алинци (Тополчани)
281) Лопатица (Тополчани)
282) Доленци (Цапари)
283) Ѓавато (Цапари)
284) Горенци (Центар Жупа)
285) Евла (Центар Жупа)
286) Ново Село (Чашка)
287) Раковец (Чашка)
288) Блаце (Чучер Сандево)
289) Брест (Чучер Сандево)
290) Бродец (Чучер Сандево)
291) Бродец (Шипковица)
292) Шипковица (Шипковица)
293) Брест (Штип)
294) Лакавица (Штип)
295) Љуботен (Штип)
296) Ново Село (Штип)
297) Пиперово (Штип)
298) Селце (Штип)
299) Степанци (Штип)
300) Суво Грло (Штип)
301) Сушево (Штип)
302) Чифлик (Штип)

Информација

Единица
број
Извор
Извор: Државен завод за статистика
Matrix
DS154M20