Пополнети и слободни работни места, по региони, по тримесечја
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Регион Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Тримесечје Select at least one value

Вкупно 38 Селектирани

Пребарај

Пополнети и слободни работни места Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Стапката на слободни работни места претставува однос помеѓу слободните работни места и збирот на слободните и пополнетите работни места, искажан во проценти.

Информација

Единица
Број
Контакт
Јане Мирчески, jane.mirceski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
23.08.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
PD076M16