Пополнети и слободни работни места според сектори на дејности, НКД Рев.2, по тримесечја
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Сектор на дејност Select at least one value

Вкупно 19 Селектирани

Пребарај

Тримесечје Select at least one value

Вкупно 38 Селектирани

Пребарај

Пополнети и слободни работни места Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Стапката на слободни работни места претставува однос помеѓу слободните работни места и збирот на слободните и пополнетите работни места, искажан во проценти

Информација

Единица
Број
Контакт
Јане Мирчески, jane.mirceski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
23.08.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
PD073M16