Вработени според видот на сопственоста на деловните субјекти секторите на дејност, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Сектори на дејност Select at least one value

Вкупно 22 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 6 Селектирани

Пребарај

Вид на сопственост Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања Користени симболи Извор: Државен завод за статистика
За секторите на дејност е применета Националната класификација на дејностите - НКД рев.2, усогласена со NACE rev.2.
Друга сопственост (општествена, мешовита, задружна, државна, недефинирана).
Сектори на дејност: Преработувачка индустрија , Година: 2014 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Преработувачка индустрија , Година: 2015 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна , Година: 2013 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна , Година: 2016 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна , Година: 2017 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Финансиски дејности и дејности за осигурување , Година: 2013 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Финансиски дејности и дејности за осигурување , Година: 2014 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Финансиски дејности и дејности за осигурување , Година: 2017 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2013 , Вид на сопственост: Вкупно
()
Сектори на дејност: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2013 , Вид на сопственост: Приватна сопственост
()
Сектори на дејност: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2014 , Вид на сопственост: Вкупно
()
Сектори на дејност: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2014 , Вид на сопственост: Приватна сопственост
()
Сектори на дејност: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2015 , Вид на сопственост: Приватна сопственост
()
Сектори на дејност: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2016 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2017 , Вид на сопственост: Приватна сопственост
()
Сектори на дејност: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2017 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Стручни, научни и технички дејности , Година: 2013 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Стручни, научни и технички дејности , Година: 2014 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Стручни, научни и технички дејности , Година: 2015 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Стручни, научни и технички дејности , Година: 2016 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2016 , Вид на сопственост: Вкупно
()
Сектори на дејност: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2016 , Вид на сопственост: Приватна сопственост
()
Сектори на дејност: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2017 , Вид на сопственост: Вкупно
()
Сектори на дејност: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2017 , Вид на сопственост: Приватна сопственост
()
Сектори на дејност: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2013 , Вид на сопственост: Вкупно
()
Сектори на дејност: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2013 , Вид на сопственост: Приватна сопственост
()
Сектори на дејност: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2015 , Вид на сопственост: Вкупно
()
Сектори на дејност: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2015 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()
Сектори на дејност: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2017 , Вид на сопственост: Вкупно
()
Сектори на дејност: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2017 , Вид на сопственост: Друга сопственост
()

Информација

Единица
Број
Контакт
Даниела Аврамовска, danielaа@stat.gov.mk, тел: 389 2 3295 627
Последно ажурирање
29.05.2019
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
PD095M18