Вработени според секторите на дејност и видот на сопственоста на деловниот субјект, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Мерка Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај

Сектори Select at least one value

Вкупно 22 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

Сопственост Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
( ) - помалку прецизна процена - се користи со претпазливост
За секторите на дејност е применета Националната класификација на дејности НКД рев.2 усогласена со NACE rev.2
Мерка: Вработени , Сектори: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Вработени , Сектори: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна , Година: 2018 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Вработени , Сектори: Финансиски дејности и дејности за осигурување , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Вработени , Сектори: Финансиски дејности и дејности за осигурување , Година: 2018 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Вработени , Сектори: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2017 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Вработени , Сектори: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Вработени , Сектори: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2018 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Вработени , Сектори: Стручни, научни и технички дејности , Година: 2018 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Вработени , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2017 , Сопственост: Вкупно
()
Мерка: Вработени , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2017 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Вработени , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2018 , Сопственост: Вкупно
()
Мерка: Вработени , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2018 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Вработени , Сектори: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2017 , Сопственост: Вкупно
()
Мерка: Вработени , Сектори: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна , Година: 2018 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Финансиски дејности и дејности за осигурување , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Финансиски дејности и дејности за осигурување , Година: 2018 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2017 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2018 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Стручни, научни и технички дејности , Година: 2018 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2017 , Сопственост: Вкупно
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2017 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2018 , Сопственост: Вкупно
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2018 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2017 , Сопственост: Вкупно
()
Мерка: Структура според сопственоста во % , Сектори: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна , Година: 2018 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Финансиски дејности и дејности за осигурување , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Финансиски дејности и дејности за осигурување , Година: 2018 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2017 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Дејности во врска со недвижен имот , Година: 2018 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Стручни, научни и технички дејности , Година: 2018 , Сопственост: Друга
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2017 , Сопственост: Вкупно
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2017 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2018 , Сопственост: Вкупно
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби , Година: 2018 , Сопственост: Приватна
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2017 , Сопственост: Вкупно
()
Мерка: Структура според дејноста во % , Сектори: Дејности на екстериторијални организации и тела , Година: 2017 , Сопственост: Друга
()

Информација

Единица
Број
Контакт
Даниела Аврамовска, danielaа@stat.gov.mk, тел: 389 2 3295 627
Последно ажурирање
29.05.2019
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
PD026M18