Ученици во редовни основни училишта според припадност кон етничка заедница, по општинa, по пол, по учебна година
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општина Select at least one value

Вкупно 82 Селектирани

Пребарај

Учебна година Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај

Етничка припадност Select at least one value

Вкупно 11 Селектирани

Пребарај

Пол Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Податоците за учебната 2019/2020 година за Општина Дебар и Република Северна Македонија се коригирани на 14.07.2021
Согласно Административната поделба на Република Северна Македонија од 2013 година, општините Другово, Вранештица, Зајас и Осломеј престанаa да постојат и истите се припоени кон Општина Кичево.

Информација

Единица
Број
Контакт
Беким Бериша, bekim.berisha@stat.gov.mk
Славка Трпкова, slavka.trpkova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
15.07.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
DS106M18