Умрени според возраста, по општини, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општина Select at least one value

Вкупно 86 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 14 Селектирани

Пребарај

Возрасна група Select at least one value

Вкупно 7 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

color=blue>Методолошки објаснувања
href=http://www.stat.gov.mk/simboli/KoristeniSimboli_mk.html
target=_blank>Користени
симболи
Извор: Државен завод за
статистика
Година
2014
Како резултат на примената на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, (''Сл. весник на РМ'' бр, 10/2014), општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица стануваат дел од општина Кичево.
2015
Како резултат на примената на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, (''Сл. весник на РМ'' бр, 10/2014), општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица стануваат дел од општина Кичево.
2016
Како резултат на примената на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, (''Сл. весник на РМ'' бр, 10/2014), општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица стануваат дел од општина Кичево.
2017
Како резултат на примената на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, (''Сл. весник на РМ'' бр, 10/2014), општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица стануваат дел од општина Кичево.
2018
Како резултат на примената на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, (''Сл. весник на РМ'' бр, 10/2014), општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица стануваат дел од општина Кичево.

Информација

Единица
број
Контакт
Зоран Атанасов zoran.atanasov@stat.gov.mk
Последно ажурирање
25.06.2019
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
DS060M16