Преглед за природното движење на населението, 1931-2020
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Година Select at least one value

Вкупно 76 Селектирани

Пребарај

Основни демографски показатели Select at least one value

Вкупно 12 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Податоците за живородените, умрените и склучените бракови од 2004 година се според новата методологија на прикажување на податоците од витална статистика (вклучени се само настаните случени во земјата)
Извор: Државен завод за статистика
Година
2004
Податоците за живородените, умрените и склучените бракови од 2004 година се според новата методологија на прикажување на податоците од витална статистика (вклучени се само настаните случени во земјата)
Година: 1982 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Податокот за годините од 1982 до 1990 е коригиран врз основа на Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година
Година: 1983 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Податокот за годините од 1982 до 1990 е коригиран врз основа на Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година
Година: 1984 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Податокот за годините од 1982 до 1990 е коригиран врз основа на Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година
Година: 1985 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Податокот за годините од 1982 до 1990 е коригиран врз основа на Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година
Година: 1986 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Податокот за годините од 1982 до 1990 е коригиран врз основа на Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година
Година: 1987 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Податокот за годините од 1982 до 1990 е коригиран врз основа на Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година
Година: 1988 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Податокот за годините од 1982 до 1990 е коригиран врз основа на Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година
Година: 1989 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Податокот за годините од 1982 до 1990 е коригиран врз основа на Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година
Година: 1990 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Податокот за 1990 е коригиран врз основа на Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година
Година: 1994 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Податок од Пописот 1994
Година: 1995 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 1994
Година: 1996 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 1994
Година: 1997 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 1994
Година: 1998 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 1994
Година: 1999 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 1994
Година: 2000 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 1994
Година: 2001 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 1994
Година: 2002 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2003 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2004 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2005 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2006 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2007 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2008 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2009 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2010 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2011 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2012 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2013 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2014 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2015 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2016 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2017 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2018 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2019 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002
Година: 2020 , Основни демографски показатели: Население на средината на годината во илјади
Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002

Информација

Единица
Бројки
Контакт
Моника Давидовска monika.velkova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
06.07.2021
Извор
Државен Завод за Статистика
Matrix
DS072M16