Номинални и реални вредности на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Месец Select at least one value

Вкупно 146 Селектирани

Пребарај

Номинални/Реални Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

Извршени градежни работи, месечно/кумулативно Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

Видови објекти Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Во табелата се дадени номиналните вредности на извршените градежни работи од 2010 наваму, а реалните вредности се добиени со користење на дефлатор од трошоците во градежништвото за нови објекти за домување.

Информација

Единица
вредност
Контакт
Наташа Ценова, natasa.cenova@stat.gov.mk и Драган Неделчин, dragan.nedelcin@stat.gov.mk
Последно ажурирање
03.05.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES073M16