Активни деловни субјекти по големина, по општини, по години, состојба 31 декември
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Oпштина Select at least one value

Вкупно 86 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 13 Селектирани

Пребарај

Големина Select at least one value

Вкупно 5 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Согласно измените на територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија од 2013 година општините Вранештица, Другово, Зајас и Осломеј престануваат да функционираат и се составен дел на општина Кичево.
Извор: Државен завод за статистика
Година
2021
Предходни податоци за 2021 година

Информација

Единица
Број
Контакт
Виолета Крстева, violeta.krsteva@stat.gov.mk
Последно ажурирање
06.04.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES022M16