Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по години, состојба 31 декември
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општина Select at least one value

Вкупно 86 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 10 Селектирани

Пребарај

Сектор на дејност Select at least one value

Вкупно 22 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Националната класификација на дејности - НКД Рев.2 е усогласена со Европската класификација на дејности - NACE Rev.2
Согласно измените на територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија од 2013 година општините Вранештица, Другово, Зајас и Осломеј престануваат да функционираат и се составен дел на општина Кичево
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Број
Контакт
Виолета Крстева, violeta.krsteva@stat.gov.mk
Последно ажурирање
02.04.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES021M16