Број на активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев. 2 и според бројот на вработени, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Сектор на дејност Select at least one value

Вкупно 22 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 10 Селектирани

Пребарај

Број на вработени Select at least one value

Вкупно 8 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Националната класификација на дејности - НКД Рев.2 е усогласена со Европската класификација на дејности - NACE Rev.2
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Број
Контакт
Виолета Крстева, violeta.krsteva@stat.gov.mk
Последно ажурирање
02.04.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES019M16