Хармонизиран индекс на трошоците на живот, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Месец Select at least one value

Вкупно 202 Селектирани

Пребарај

Базен период Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

Главни COICOP групи Select at least one value

Вкупно 13 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Хармонизираниот индекс на трошоци на живот (ХИЦП) ги мери промените на цените на стоките и услугите за широка потрошувачка. ХИЦП е споредлива мерка на инфлација во земјите-членки на ЕУ. Се пресметува според хармонизиран пристап и единствен сет на дефиниции за земјите-членки на ЕУ. ХИЦП, исто како и индексот на трошоци на живот, ја мери вкупната релативна промена на цените на стоките и услугите, но тие се разликуваат во опфатот на домаќинствата. ХИЦП ги покрива трошоците на финалната монетарната потрошувачка на сите домаќинства на територијата на земјата, вклучувајќи ги и институционалните и странските, додека индексот на трошоци на живот - потрошувачката на резидентните (домашни) домаќинства.
Пондерите за ХИЦП се направени според барањата на Регулативата (ЕУ) бр. 1114/2010 и Регулативата на Европската Комисија (ЕУ) бр. 1688/98. Пондерите на ХИЦП ја одразуваат структурата на финалната монетарната потрошувачка на домаќинствата - домашен концепт.
Националните сметки се главен извор на податоци за пондерите за ХИЦП на највисоко ниво на агрегација. ХИЦП во годината t се пресметува со пондери од годината t-2.

Информација

Единица
индекс
Контакт
Елвидина Луковиќ elvidina.lukovic@stat.gov.mk
Последно ажурирање
22.11.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES05M19