Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, тримесечни
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Стоки и услуги тековно потрошени во земјоделството Select at least one value

Вкупно 22 Селектирани

Пребарај

Тримесечје Select at least one value

Вкупно 30 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Индекс
Контакт
Билјана Ристовска, biljana.ristovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
21.07.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES036M20