Просечни цени на природен гас за домаќинствата (денари/нм3), полугодишно, (методолошко усогласување)
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Група потрошувачи со годишна потрошувачка на електрична енергија во kWh Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај

Година и полугодие Select at least one value

Вкупно 6 Селектирани

Пребарај

Цени во денари/kWh Select at least one value

Вкупно 5 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
денари/нм3
Контакт
Стојна Манева; stojna.maneva@stat.gov.mk
Ѓурѓица Милошевска; gjurgica.milosevska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
30.03.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES013M17