Просечни цени на природниот гас за крајните потрошувачи освен домаќинствата (денари/нм3), полугодишно, (методолошко усогласување)
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Група на крајни потрошувачи со годишна потрошувачка на природен гас во GJ Select at least one value

Вкупно 5 Селектирани

Пребарај

Година и полугодие Select at least one value

Вкупно 6 Селектирани

Пребарај

Цени во денари/GJ Select at least one value

Вкупно 5 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Во пресметките вклучени се сите крајни потрошувачи на природен гас освен домаќинствата (крајни потрошувачи приклучени дирекно на преносната мрежа и потрошувачи приклучени преку дистрибутивните мрежи.
Година и полугодие
2017H1
коригиран податок

Информација

Единица
денари/нм3
Контакт
Стојна Манева; stojna.maneva@stat.gov.mk
Ѓурѓица Милошевска; gjurgica.milosevska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
30.03.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES012M17