Просечни цени на електричната енергија за крајните потрошувачи, освен домаќинствата (денари/kWh), полугодишно, (методолошко усогласување)
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Група на потрошувачи со годишна потрошувачка на електрична енергија во KWh Select at least one value

Вкупно 7 Селектирани

Пребарај

Година и полугодие Select at least one value

Вкупно 6 Селектирани

Пребарај

Цени во денари/КWh Select at least one value

Вкупно 5 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
1)Во пресметките се вклучени сите крајни потрошувачи на електрична енергија, освен домаќинствата (крајни потрошувачи приклучени директно на преносната мрежа и потрошувачи приклучени преку дистрибутивните мрежи), од регулираниот и нерегулираниот (слободен) пазар на електрична енергија . .
Година и полугодие
2017H1
Ревидирани податоци, извор е Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Информација

Единица
денари/kWh
Контакт
Стојна Манева; stojna.maneva@stat.gov.mk
Ѓурѓица Милошевска; gjurgica.milosevska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
30.03.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES010M17