Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по тримесечја
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Сектор Select at least one value

Вкупно 16 Селектирани

Пребарај

Мерки Select at least one value

Вкупно 5 Селектирани

Пребарај

Тримесечје Select at least one value

Вкупно 71 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Податоците се според Националната класификација на дејностите, НКД Рев.2
Ревидирани податоци за периодот 2000-2012 г.
1) Претходни податоци за тримесечјата од 2016 година.
2) Проценети податоци за тримесечјата од 2017 година.

Информација

Единица
милиони денари, волуменски индекси
Контакт
Снежана Георгиевска
snezana.georgievska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
11.12.2017
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
PD098M16